El Compromís Socioeducatiu (COSE) en el marc d’intervenció dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència a Catalunya

Carme Montserrat, Teresa Planas, Raquel Medina

Resum


El procés de presa de decisions en l’àmbit de protecció a la infància comporta sovint molta complexitat. A Catalunya, una de les mesures amb les que compten els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) per donar suport als infants per tal que continuïn convivint amb la seva família d’origen és el Compromís Socioeducatiu (COSE), posat en marxa a partir del seu establiment a la Llei 14/2010. En el present article es presenta una primera avaluació dels aspectes del disseny, del desenvolupament i de l’aplicació tècnica del COSE per tal de fer propostes per millorar, si s’escau, la seva eficàcia. S’ha seguit una metodologia mixta, recollint dades quantitatives i qualitatives a  traves d’unes anàlisis secundàries de les bases de dades, juntament amb l’ús de qüestionaris i entrevistes a professionals i pares i mares. Els resultats mostren l’increment del seu ús amb el pas dels anys però sense consens sobre la seva eficàcia, evidenciant una gran variabilitat al llarg del territori. S’enumeren recomanacions per avaluar i millorar-ne l’eficàcia en tant que mesura orientada a la superació d’unes situacions de risc, repensar l’ús de la prestació econòmica, reelaborar el seu format i redacció, i compartir coneixement i bones pràctiques entre territoris.

Paraules clau


Infància en risc, compromís socioeducatiu, sistema de protecció a la infància, presa de decisions

Text complet:

PDF


Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades

URL: http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/index

E-mail: pts@udg.edu

Universitat de Girona. Plaça de Sant Domènec, 9

Despatx 229  (17071) GIRONA