Polítiques editorials

Focus i abast

Aquesta revista està interessada en publicar articles de reflexió teòrica i de recerca (bàsica o aplicada) provinents d'investigacions científiques individuals o col·lectives. Es publicaran també comunicacions en congressos, recensions i comentari de llibres i de tesis doctorals que facin aportacions al coneixement en els àmbits de la intervenció social i educativa. Aquests treballs es poden publicar en català, espanyol i anglès.

 

Política de seccions

Continguts

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Review

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Número sencer

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Un cop que l’editor de secció hagi comprovat el compliment dels requisits formals i l’adequació de l’interès temàtic a la revista, l’article serà enviat a dos revisors experts externs al comitè editorial de forma confidencial i anònima. Aquests emetran un informe raonat sobre la conveniència o no de la publicació, que serà pres en consideració pel comitè editorial de la revista. En cas que els dos informes sigui contradictoris ho analitzarà un membre del comitè editorial.

Els treballs revisats i que es consideren aptes per ser publicats s’enviaran de nou als autors perquè en el termini d’un mes facin les esmenes oportunes i ho enviïn de nou a la revista. En cas que l’editor de secció ho cregui convenient, l’article esmenat podrà ser enviat de nou als revisors.

Els autors/es rebran els informes dels revisors, de forma anònima, a fi que aquests puguin introduir les esmenes suggerides.

Criteris de selecció de revisors: Els revisors són seleccionats pel comitè editorial de la revista. Per a la selecció es tindrà en compte els mèrits acadèmics, científics, experiència professional i reconeixement per part de la comunitat científica. Els revisors tant podran ser d’origen nacional, estatal com internacional i entre ells hi podrà haver ocasionalment membres dels diversos òrgans de la revista.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Tramesa de l'article

Per a poder tramitar l'article heu d'estar registrats/des a la revista.

 

Criteris de Política Editorial

Els criteris que s’utilitzaran per a l’acceptació o rebut dels articles seran:

a) Originalitat de l’article, dels seus continguts i dels resultats que es presenten, actualitat i novetat del tema;

b) Rellevància científica (aportació substantiva al coneixement); fiabilitat i validesa científica; qualitat metodològica contrastada; solidesa argumental;

c) Claredat expositiva i coherència dels diferents apartats.

 

Principis ètics relatius a la investigació i a la publicació

- La revista combatrà les pràctiques deshonestes relacionades amb el frau científic com per exemple: falsificació de dades, plagi, distorsió de la mostra i en general tot allò que és considerat “males pràctiques”.

- La revista no acceptarà articles que s’hagin publicat amb anterioritat.

- Els autors són els responsables, si escau, d’obtenir els permisos per poder incloure taules, gràfics i informació diversa originària d’altres articles així com de fer la citació de les fonts.

 

Indexació

Aquesta revista pretén aviat trobar-se indexada en les següents bases de dades:

Logo de ISI

Logo de ISOC

Logo de In-RECS

Logo de IRESIE

Logo de MIAR

Logo de Latindex

Logo de DIALNET

Logo de Elektronische Zeitschriftenbibliotek

Logo de la Organización de Estados Iberoamericanos

Logo de RESH

Logo de DICE